نویسنده

چکیده

از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گسترۀ آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام‌های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی‌کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می‌دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می‌شمارند. «اصل جبران کامل زیان» به عنوان یکی از اصول حاکم بر تقویم غرامت، داعیۀ تدارک خسارات زیان‌دیده را به گونه‌ای دارد که از زیان، جز یک خاطرۀ ناگوار بر جای نماند. با وجود انتقادات متعددی که بر این شیوۀ ارزیابی وارد شده است، این اصل به واسطۀ انطباق با هدف نخستین مسؤولیت مدنی و حمایت از حقوق زیان‌دیده، اهمیت عمده‌ای دارد. معرفی این اصل و جایگاه آن، موضوع مقاله حاضر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Principle of Full Compensation

چکیده [English]

Undoubtedly compensation of damage is one of the most important aims of the tort law. For this purpose it is very important to evaluate compensable damage and their considerable norms. Like the process of proving the damage, some norms must be proved by plaintiff, according to the applicable laws. In the process of damage evaluation especially for the monetary cases, there are some principles which should be obeyed by court. While in some countries judges are able to adapt damages and have the needed options to aggravate or diminish of damages, in some legal systems the norms which are helping judges are called, »principle of full compensation«. According to this principle, compensation should be exactly the equal to the damages to put the victim in the position he was in before the occurrence of damage and this position is generally considered to be the same as situation where the victim does not suffer from any harm at all. Proposing this principle and its situation is the subject of the article.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Responsibility
  • evaluation of damage
  • full compensation
  • damages
  • equitable reparation