نویسندگان

چکیده

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند.

در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟

 نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی  که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Plurality of Criminal Results in Slamic Jurisprudence and Iranian Criminal Law

چکیده [English]

One of the cases of “plurality of crimes” is where from one behavior, emanate many criminal results. This hypothesis which is named by plurality of consequences was, for the first time, adopted in the Islamic Criminal Act 1392 .previously the judicial precedent considered the mentioned assumption as the “unreal plurality of crime”, while the present legislation identifies the subject as “ real plurality of crime”. Most Islamic Jurists believe if some different criminal consequences emanate from a given action, there is a punishment for any consequence.

At the time being, as the subject is new, there are many questions on it including: what is meant by criminal consequences, what is the difference between plurality of consequences and similar cases like topical plurality of crime and plurality of victims?

The results of this study shows that there are some differences between the plurality of criminal consequences and topical plurality of crimes including in plurality of consequences, the consequence is considered from “material” point of view, while in topical plurality of crime, the consequence is considered legally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unreal plurality
  • plurality of consequences
  • topical plurality
  • plurality of victims