نویسنده

چکیده

تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه‌های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می‌باشد. از اینرو، دیدگاه‌های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می‌شود که کدام یک از این دیدگاه‌ها می‌تواند به روش شایسته‌تری نظم عمومی جامعه را تأمین سازد. نظم عمومی  از اینرو به عنوان معیار اصلی مورد توجه قرار گرفته است که غایت و هدف اصلی تدوین مقررات کیفری، همان تأمین نظم عمومی شایسته در سطح جامعه برای شهروندان آن می‌باشد. در این مقاله به روشنی توضیح داده شده که نظرات فقهی رهادهنده اکراه کننده از مجازات اصلی قتل (قصاص)، چگونه می‌توانند نظم عمومی جامعه را متزلزل سازند. با این وجود، تمامی دلایل مورد استناد دیدگاه‌های فقهی مورد توجه و تحلیل قرار می‌گیرد و با تکیه بر تمامی تحلیل‌ها و بررسی ها، پیشنهاد نگارنده توجه بیشتر قانونگذار به دیدگاه فقهی است که مجازات قصاص را برای اکراه کننده و مسبّب اصلی تعیین می‌نماید. دیدگاهی که اگرچه پذیرش آن سبب توسعه مصادیق اقوائیت سبب از مباشر خواهد شد لیکن تأمین کننده بهتر نظم عمومی جامعه می‌باشد.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Islamic Jurisprudential Views on the Duress in Murder with the Emphasis on Criterion of Public Order

چکیده [English]

Analysis of Islamic jurisprudential views on the duress in murder with emphasis on the relation of accepting each of them with the issue of public order is the main subject matter of this article. Thus, in adition to explaining the different Islamic jurisprudential views on durees in murder, the question that which one of such points of views can provide the society with utmost public order will be answered. The reason why public order is considered as a criterion in this respect is that the main and final goal of criminal law is to provide citizens of a given society with due public order. The paper clearly explains that how the acceptance of duress as a defense for murder and prevention of retaliation in this respect, may make public order unstable. However, whole islamic jurisprudential views are considered and on the basis of all of researchs and studies, it is recommended that the legislator should pay due attention to the view that prescribes retaliation punishment for main cause that is who makes duress. It seems that this view may provide the society with public order more appropriately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duress in Murder
  • public order
  • Punishment
  • Retaliation - Cause