دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391 
8. جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی

صفحه 157-174

10.22075/feqh.2017.1886

حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ صالحه محمودآبادی