نویسنده

چکیده

نهاد اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان (کلیه کسانی که دیگران حیثیت آنها را زایل کرده اند) و مجرمین و رفع کلیه محرومیت ها ی حقوقی اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین، از سابقه محکوم علیه به صورتی که در قانون پیش بینی شده است. اعاده حیثیت بر دو گونه است: اعاده حیثیت عام و اعاده حیثیت خاص. گاهی آسیب وارده به حیثیت و تمامیت شخص ناشی از عمل دیگران است؛ نظیر اشتباه وتقصیر قاضی،هتک حرمت (توهین و افترا) قذف و اتهامات واهی( اعاده عام)؛ گاهی نیز لطمه وارده به حیثیت اجتماعی شخص ناشی از عمل خود اوست؛ یعنی مجرم با تعرض به مقررات و قواعد جامعه و احیانا تعدی به تمامیت مادی و معنوی اشخاص دیگر در واقع به شخصیت و آبروی خود لطمه می زند و شأن و جایگاه اجتماعی خویش را مورد تنزل و بی اعتباری قرار می دهد( اعاده خاص). این پژوهش به مبانی شناسی دینی این دو قسم از اعاده حیثیت می پردازد.مبانی مشروعیت اعاده عام، در آیات قران، روایات و حکم عقل و بنای عقلا، وجود دارد و مهم ترین بنیان برای مشروعیت اعاده حیثیت خاص، نهاد توبه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contemplation on the Jurisprudential foundation of the rehabilitation (General and specific)

نویسنده [English]

  • A. Soltani

چکیده [English]

Rehabilitation are as follows: Restoring credibility,
prestige and rights taken away from the crime victims (All
those others who have eroded their dignity) offenders and
resolving all legal and social deprivation and the effects of
certain criminal convictions after the penalty period, of record
against the sentence if it is predicted in the la.
Rehabilitation is of two kinds: General rehabilitation
and special rehabilitation.
Sometimes damage to the reputation and integrity of the
person is from others Such as the mistakes and fault of the
judge, defamation (defamation and libel), and false
accusations (universal restoration), Sometimes damage to the
social prestige is due to his own Action. The criminal person
hurts his reputation by criminal violations of regulations and
rules of the society and oppresses other people's material and
spiritual integrity of character degrades his own social status
and credit (A restoration). This study examines the
fundamentals of religion, these two types of restoring dignity.
Restoring the legitimacy of general principles can be found in
the verses of the Quran, hadith, and the foundation of reason
and rationality. The most important foundation for the
legitimacy of certain rehabilitated is repentance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rehabilitation
  • crime victims-jurisprudence--defamation