نویسنده

چکیده

یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می‌شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده‌اند، درحالی‌که این مسئله محل اختلاف ‌نظر است و برای روشن شدن حکم مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد، تا خلأ علمی موجود مرتفع گردد. این مقاله در صدد تحقق بخشیدن به این هدف است و اقوال و ادله آنها را برای مقصود مذکور با استناد به تحلیل عقلانی و استنباط از منابع حقوق امامیه تحصیل و ارائه کرده است و این مهم‌ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Proceeding of Option in Voidable Contracts

نویسنده [English]

  • H. Bagheri Asl

چکیده [English]

One of the voidable contracts' issues is proceeding of
option in contracts. Jurisconsults have discussed and studied
this issue in detail but regretfully the issue of proceeding and
non-proceeding option in voidable contracts hasn't been
studied and analyzed by jurisconsults and jurists so that a
scientific vacuum can be noticed in it. The reason behind the
issue is that the scholars of Islamic and Iranian law have
supposed that the non-proceeding of option in voidable
contracts is a certain issue, while it is not so and there is
discrepancy in the issue and it should be studied seriously to
remove the existing scientific vacuum. This article seeks to
study and analyze the above-mentioned issue and acquires and
presents its correct opinion and proof with regard to
intellectual analysis and inference from Islamic and Iranian
law's sources and this is the most important finding of the
research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voidable Contracts
  • Binding Contracts
  • Option
  • Rescission