نویسندگان

چکیده

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف‌کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده‌ای از کالا نداشته‌اند، می‌شود و آن چه در قانون حمایت از مصرف‌کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف‌کننده نمی‌باشد. در فقه امامیه نیز، به علّت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده از سوی دیگر، نیاز مبرم به تدوین و قانون‌مندنمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه‌ی مصرف است.بی‌شک اثبات ضمان یا عدم ضمان برای تولیدکننده منوط به بررسی قواعد ضمان و نحوه‌ی کاربرد آن در این بحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیّت بین زیان وارده و عیب کالا احراز شود، بنا به قواعد ضمان، ضمان مستقر است ولی تعیین ضمان ناشی از عیب کالا از پیچیدگی خاصی برخوردار است و به عوامل متعدّدی وابسته است. برخی از اسباب منجر به ضمان تولیدکننده و برخی رافع ضمان تولید کننده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Realm of producer’s liability of faulty product and defective information in the correct manner of use

نویسندگان [English]

  • Z. Fattahzadeh
  • A. Amini

چکیده [English]

contractual relations. Today, technical and complex
products are produced in large scale. Due to
unknown defects in the goods and not providing enough
information on how to use them properly, many disasters and
damages are caused not only on consumer but also to those
who did not use the products. And what is mentioned in
the law in protection of consumer act cannot be a desirable
protection of consumers.
Liability of producer against consumer is a new matter
in “Fegh”. No doubt that liability or nonliability
for producers is subject to the rules of liability and its
application is discussed in this paper. However, when the
relationship of Sabbyt between losses incurred
and defect product is granted, liability is determined on the
basis of the rules of LA-zarar, and operating loss is
determined through the various factors according to the
rules of Tasbyb and Ghoror ., but determination of
responsible of defective products has a special complexity.
It is dependent on several factors. Some leads to responsibility
of manufacturer and some of them eliminate it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • liability
  • the Sabbyt
  • product defect
  • manufacturing
  • Damage