نویسندگان

چکیده

هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: "عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی یابد چرا که در صورت وجود اذنِ لاحق، فضولی بودن یا نبودن، تفاوتی ایجاد نمی کند. در مقابل، برخی نیز معتقداند که جریان فضولی در عقود اذنی، فاقد اشکال است. نگارندگان با ادلّه ای که آورده اند، قول به امکان را تقویت کرده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the application of officiousness in the Letting contracts

نویسندگان [English]

  • H. Naseri Moghaddam
  • M. Ghabooli Dorafshan
  • S. Mahmoudabadi

چکیده [English]

Although, there is no single definition of Letting
contracts (like: borrowed, trust, Subrogation) and some have
denied its very existence, but if we accept these contracts and
present this minimum definition for it as " the contracts in
whose nature the letting is sufficient" then we must ask that
whether interference happens in them or not. There are two
views about it. Some believe that interference does not happen
in them because when there is the letting then there is
interference or lack of interference makes no difference.
While, others believe that interference in letting contracts is
not problematic. The authors have strengthened the speech of
probability by their reasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The contract allows
  • officiousness contract
  • permit
  • redact
  • necessitate and acceptance