دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393 
2. اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه

صفحه 31-58

10.22075/feqh.2017.1909

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ رزاق ادبی فیروزجایی


9. روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی

صفحه 211-238

10.22075/feqh.2017.1916

حسین ناصری مقدم؛ صادق فتحی کته گنبدی؛ احسان علی اکبری بابوکانی