نویسندگان

چکیده

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح‌نامه‌های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج‌ها آن را امضاء و قبول می‌کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره‌ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این‌که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن به نحو تحلیلی مطالعه شود. این مقاله در صدد است که اوصاف شرط مذکور را از جمله از حیث طبیعت حقوقی، تعلیق، لزوم، رضایی بودن، مجهول بودن و ماهیت ترمیمی ـ تنبیهی آن بررسی کند و پس از بیان دلایل بطلان و نقد آنها، به تقویت دلایل صحت آن بپردازد. البته اختیار وسیع قاضی در تعیین میزان موضوع شرط و ابهام در قلمرو دارایی مشمول آن، از کارآمدی آن کاسته و انجام پاره‌ای از اصلاحات را ضروری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Juristic - legal study in qualities and states of condition called halve the husband’s properties

نویسندگان [English]

  • M. Abedi
  • H. Safavi Shamloo

چکیده [English]

Since 1362, according to prescription of documents and properties organization, free possession condition to an extent of half of husband properties for wife, contained in formal marriage contract and almost all of couples resign and accept it. But from very beginning, it is hesitated about this lending essence that enters into Iran’s legal system with juristic framework, for the reasons such as being unrecognized and some considered it void, without investigating reasons of its correctness or falsity and studying its qualities analytically.
This paper attempts to study qualities of mentioned condition from the aspect of legal nature, suspension, necessity, to be consenting, to be unknown and reparative-punitive nature and after expressing the reasons for its invalidity and criticizing them, proceeds to support the reasons of its accuracy. Of course extensive power of judge in deciding the extent of condition subject and obscurity of domain of properties containing in it, reduced its effectiveness and necessitate some reformations in it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marriage contract
  • couple financial rights
  • condition of halving the properties
  • terms implied in contract