نویسندگان

چکیده

در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادامه بازداشت موقت متّهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادلّه مخالفان را قاصر از اثبات مدّعایشان می دانند و ادلّه ای نیز علاوه بر ادلّه موافقان ارائه می نمایند. در اتّهام به ضرب و جرح نیز نگارندگان موافق با شهید اوّل و محقق سبزواری معتقدند که می توان متهم را بازداشت موقّت نمود و ادلّه قائلین به عدم جواز را از اثبات مدعای ایشان ناتمام دانسته و به بوته نقد می کشند و مزید بر ادلّه قائلین به جواز، مستندات دیگری نیز مبنی بر جواز، ارائه می نمایند. در اتّهام به قتل غیر عمد نیز، بازداشت موقّت را منع نموده و در نهایت در فرض اتّهام به عمل مجرمانه در حقوق الهی نیز افزون بر عدم دستیابی به دلایل مشروعیّت بازداشت موقت، ادلّه ای دالّ بر عدم جواز ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reflection on the validity of imprisonment and temporary detention as a safeguarding and precautionary action in the Islamic jurisprudence

نویسندگان [English]

  • H. Nasiri Muqaddam
  • S. Fathi Kate Gonbadi
  • E. Aliakbari Babookani

چکیده [English]

In this paper, the authors after assuming the kinds of imprisonment and temporary detention as a safeguarding and precautionary action on the human and god right, at first, consider some individuals rights consisting the financial and bodily rights, and then, contrary to the famous shi’it jurists believe that arresting persons claiming insolvency isn’t permissible, and criticize the reasons of agreeing persons. Then they claim that on the charge of theft, according to the evidences, it can’t arrest the accused and in the continuation, they allow temporary detention for accused of wilful murder, and think that the reasons of opposing persons fail to prove their claims, and demonstrate the evidences in addition to the evidences of agreeing persons. Concerning the charges of assault and battery, authors in agree with shahid avval and mohaggeg-e-sabzevari, believe that the accused can be arrested temporarily, and in their view, the proofs of some who don’t agree with temporary detention is imperfect in proving their claims, and criticize them and in addition to proofs of who agree with being permissible, they bring about more documentary evidences, too. On the charge of manslaughter, they forbid temporary detention. And eventually, on the charge of criminal act in divine rights, in addition to lacking of reasons for legitimacy of temporary detention, they provide the evidences indicating it is not to be allowed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • temporary detention
  • safeguarding
  • precautionary
  • human rights
  • god rights