نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می‌تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریۀ تقصیر می‌باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریۀ تقصیر، به‌ عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور، محدودیت‌های نظریۀ مزبور چیست که در این موارد پیدایش مسؤولیت مدنی آنها منوط به ارتکاب تقصیر نیست؟ در پاسخ به این سؤال‌ها، می‌توان گفت که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور قاعده کلی تقصیر می‌باشد؛ مگر این‌که در برخی موارد خاص ـ یعنی اتلاف و تسبیب ـ عنصر تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی آنها شرط نیست و به هر حال از استثناهای قاعدۀ مذکور محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of negligence as basis of civil liability of legal authority and official

نویسندگان [English]

  • H. Badini
  • A. Shahi

چکیده [English]

The basis of civil liability of legal authority and official is important matter in Civil Liability Law that embracing complex and difficult subjects. Including theories which can propounded as the basis of liability of legal authority and official is Theory of Negligence. Therefore, it must generally study that what is the basis of liability of legal authority -in issuing of order- and official -in execution of it? If it is accepted the theory of negligence as basis of civil liability of legal authority and official, what are the limitations of above- mentioned theory. In these cases, is not the appearance of their civil liability depending on committing the negligence? In answering these questions, it is to say that the basis of liability of legal authority and official is general rule of negligence unless in some special cases - i.e wasting and indirect causation - element of negligence is not required in realization of civil liability and yet it is considered as exception in the mentioned rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil liability
  • legal authority
  • official
  • negligence
  • illegal order
  • wasting
  • indirect causation