نویسنده

چکیده

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از انجام قرارداد، سخنی از ضرورت اجبار نمی گوید و با توجه به این که قیاس تعهدات موضوع شرط فعل به جهت این که فرعی هستند با تعهدات اصلی صحیح نیست و با توجه به برخی مواد قانونی در عقود معین و آراء برخی از فقهان به ویژه فقهای متأخر، در حقوق ایران هم می توان تئوری فسخ ابتدایی را اثبات کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Termination for the reason of breach of contract (Primary Termination)

نویسنده [English]

  • A. Daroui

چکیده [English]

Breach of contract, if it be fundamental, almost in all legal systems of world (national or extra-national), is cause of termination right for the other party. But, in the Iranian legal system, the famous opinion with the same criterion from decrees of act term is tended to theory of compulsion, and the termination is not accepted expect on the assumption that compulsion has not been possible and the obligation has not been executable by others with the expenses of the obligators. Considering the fact that the legislator does not speak of the necessity of compulsion in the chapter on the contract effects and on the time of stating the sanction of infringement of contract, and, considering the fact that the analogy of obligations concerning the act term -because of being secondary- with the main obligations is not correct, and considering some legal articles on certain contracts and some jurists’ opinions, specially the views of some contemporary jurists, one may show principle of primary termination in the Iranian legal system, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • main obligation
  • secondary obligation
  • fundamental breach
  • termination
  • compensation of loss