دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392 (9)