نویسنده

چکیده

فقهای اسلام اعم از عامّه و خاصّه بر مانعیّت قتل عمد از ارث متّفق می باشند؛ امّا در خصوص مانعیّت قتل خطائی، همواره دیدگاه های متفاوتی بین فقها مطرح بوده که عمدتاً ناشی از تعارض روایات وارده در این زمینه می باشد؛ به طوری که برخی از فقها، قاتل خطائی را به طور مطلق از همه ماترک و حتّی دیه مورّث محروم می دانند. در مقابل، عده ای دیگر بر عکس نظر اوّل، معتقدند که قاتل خطائی مطلقاً از همه ماترک مورّث و حتّی از دیه او ارث می برد؛ دیدگاه سوم نیز با قائل شدن به نظریّه تفصیل، معتقد است که قتل خطائی فقط مانع ارث بردن دیه ناشی از قتل می شود ولی از ارث بردن بقیّه ماترک مانعیّت ایجاد نمی کند.
در این مقاله دیدگاه های سه گانه یاد شده و ادله ناظر به آنها مورد نقد قرار گرفته اند و ضمن ردّ دیدگاه اول و دوم، نظریه تفصیل که با اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای اسلام سازگار تر است تقویت و پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reinvestigation in reasons of prohibition of accidental homicide to inheritance

نویسنده [English]

  • H. Masjedsaraie

چکیده [English]

Islamic jurisprudents both sunnis (the public) and shi’ites (the special) unanimously agree on prevention of murder) from inheritance but regarding to the prohibition of accidental homicide, there are different viewpoints among the jurists, that arise from contradiction of received traditions in this field. Thus some jurists deprive the accidental murderer absolutely from taking the inheritance even legator’s blood-money. On the contrary, some believe that accidental murderer inherits all legator’s inheritance and even his blood-money. Third viewpoint, considering the detailed theory, believes that accidental homicide prevents him only to inherit from blood-money that resulting from the murder, but murderer hasn’t been prevented from inheriting the other heritage. In this paper, three mentionned viewpoints and reasons regarding to them have been criticized and mean while refusing the first and second viewpoints, the detailed theory, that is compatible with the principles and rules governing the Islamic criminal law has been reinforced and accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prohibition of inheritance
  • accidental homicide
  • Inheritance
  • legator
  • murder