نویسندگان

چکیده

متعهد نمی تواند متعهدٌله را به پذیرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم کند. اما این حکم مانع از آن نیست که با تراضی طرفین و در مقام وفای به عهد، مالی دیگر که همجنس با مورد تعهد یا از جنس دیگر بوده و یا از لحاظ کیفیت یا کمیت، معادل برتر یا کمتر از مورد تعهد باشد تسلیم شود. با وجود نظرات مختلف، به نظر می رسد در این فرض، قراردادی بی نام میان آنها واقع می شود که در عین این که موجب سقوط دین می شود، سبب تملیک جداگانه نیز هست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The alteration of the object of obligation in fulfilment of the obligation

نویسندگان [English]

  • M. Aboata
  • M. Farzad

چکیده [English]

The obligor may not compel the obligee to accept something other than the agreed object of the obligation, but they may agree that, in fulfilment of the obligation, another thing(property)which, by nature, differ or does not differ from the object of the obligation or with regard to quality or quantity, is equal ,superior or inferior to it be delivered. In spite of different opinions, it appears that in this case, an anonymous contract is concluded that ,in the same time, is the cause of satisfaction of the obligation and a separate cause for ownership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fulfilment of obligation
  • Contract
  • obligor
  • obligee
  • deliverance