نویسندگان

چکیده

با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد زودتر از موعد مقرّر، به اجرای تعهّد ا قدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود. در این مقاله که به بررسی تطبیقی این نوع اجرا پرداخته شده است، نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که چنان چه از مفادّ قرارداد یا ماهیّت آن و یا از اوضاع و احوال معلوم نشود که شرط أجل به سود چه کسی است ظاهر این است که ذینفع در أجل ، متعهّد است. بنابراین او می تواند تعهّد خود را قبل از این که حالّ شود به اجرا گذارد. در فقه امامیّه نظر غالب این است که طرفین از أجل نفع می برند که بر اساس آن متعهّدٌله در پذیرش یا ردّ اجرای زود هنگام اختیار خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The premature performance of contractual obligations

نویسندگان [English]

  • M.B. Parsapour
  • H. Kabiri

چکیده [English]

By concluding a contract, some obligations might be generated for the parties or one of them. Each obligation_ whether it is the main term or arise from the implied term in contract _ should be performed on time. Sometimes parties in a contract determine the time for performance of obligation, thus the obligation has to be performed naturally and logically at the appointed time. yet, in some circumstances , the promisor probably attempts to perform the obligation prior to the appointed time that is called “Premature Performance”. In this paper, we have concerned to this type of performance comparatively, and concluded that if by considering the contract’s contents or nature or circumstances, it is not known that who will benefit from performance time, it appears that the promisor is the beneficiary in the performance time. Thus, the promisor can perform the obligation prematurely. In shi’ite jurisprudence, the prevailing viewpoint is that both parties are benefited by performance time. Accordingly, the promisee is empowered either to accept or reject the premature performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • appointed time
  • premature performance
  • promise
  • promisor
  • promisee