نویسندگان

چکیده

چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می‌آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه‌ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می‌پردازیم. در این مقاله با مقایسه‌ تعزیر با سایر مجازات‌های شرعی، امعان نظر به فلسفه‌ وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح، پاسخ منفی داده‌شده است و معتقدیم که اجرای اعدام به عنوان مجازات تعزیری، به‌دلیل برخورد با مانع شرعی، و نقض غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prohibition of capital punishment as aIslamic penalty (ta’zir) in the shi’ite jurisprudence

نویسندگان [English]

  • M.J. Habibzadeh
  • A. Alipour

چکیده [English]

As implied in the heading of this research, we intend to investigate and analyze the capital punishment as a ta’zir (Islamic penalty) from shi’ite jurisprudence perspective. Indeed, in spite of legislative facts and regardless of acceptance of such penalties in our country’s enacted laws, we merely concern to analyze its legal and juristic permission or non-permission. In this paper, comparing the Islamic penalty (ta’zir) with other legal penalties, considering the philosophy of laying down of Islamic penalty (ta’zir), regarding to some rules dominated the criminal jurisprudence and also with the assistance of principles of jurisprudence, we have answered the negative response to the mentioned question. We believe that enforcement of execution as Islamic penalty (ta’zir) conflicts with legal hindrance, and breaches the main purpose of lawmaker in laying down and legislation of Islamic penalties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital punishment
  • Islamic penalty (ta’zir) correcting the criminal