نویسنده

چکیده

در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرم‌انگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه‌ آنها رهنمون می‌شود. جرم‌انگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرف‌نظر از بحث تحریم ارتداد در قرآن کریم و سنت نبوی، آن چه محل بحث است، از یک‌ طرف، بر اساس برخی از نصوص، جرم‌انگاری و مجازات ارتداد مورد تأکید قرار گرفته است و از سوی دیگر، برخی بر این باورند که با توجه به مبانی نصوص، ‌مقاصد شریعت اسلامی، نقد احادیث و روایات منقول در این مورد و جمع ادله، ارتداد تحریم شده و تجریم نشده ‌است و جرم‌انگاری آن، نمی‌تواند با این مبانی همخوانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The reinvestigation of the apostasy criminalization

نویسنده [English]

  • A. Fallahi

چکیده [English]

In Islamic law, prohibition and criminalization is based on purposes and goals that legislator (Allah) puts it in consideration. In this context, shedding light on purposive jurisprudence and understanding of necessity of Shar’ia provisions existence, leads us to its philosophy. The criminalization and punishment of apostasy as one of the subjects in Islamic criminal law have been noticeable for proponents and opponents. Regardless of prohibition of apostasy in Holy Quran and prophetic tradition(Sunnah), the challenge is that criminalization and punishment of apostasy are emphasized by some Islamic texts, but on the contrary, some scholars believe that based on Islamic texts and shari’ah purposes and in terms of criticizing of hadith texts, apostasy is prohibited and not criminalized, and its criminalization is not consistent with these foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • apostasy
  • freedom
  • singular narration
  • compulsion
  • freedom of belief
  • purposes of shari’ah
  • criminalization