نویسندگان

چکیده

چکیده
در فقه اسلامی تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقوق موضوعه ایران نیز به پیروی از فقه مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است. (ماده‌ی 942 قانون مدنی). از این رو، ممکن است زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شرط کند که شوهر ازدواج مجدد نکند. فقیهان در خصوص صحت یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. برخی این شرط را باطل و مبطل عقد نکاح می‌دانند. برخی فقیهان شرط را باطل ولی نکاح را صحیح می‌دانند. عده‌ای از آن‌ها نیز شرط را صحیح می‌دانند. این گروه از فقیهان در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط مزبور با یکدیگر اختلاف نظر دارند. به‌نظر برخی از آ‌ن‌ها در صورت ازدواج مجدد شوهر، ازدواج مزبور صحیح است. گروهی دیگر ازدواج مزبور را باطل می‌دانند. مؤلفین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر دارند. مقاله‌ی حاضر شرط عدم ازدواج مجدد را با استناد به عموماتی نظیر المؤمنون عند شروطهم و روایات خاص صحیح دانسته و ضمانت اجرای تخلف از آن را الزام شوهر به طلاق زوجه دوم می‌داند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sanction of Breaching the No Remarriage

نویسندگان [English]

  • F. Asghari Aghmashhadi
  • F. Asghari Aghmashhadi
  • M. B. Asghari Aghmashhadi

چکیده [English]

In Islamic law, bigamy has been accepted for the husband and, Iranian positive law (Art. 942 of Civil Code) has followed it. So, the wife may insert a condition in the contract of marriage that the husband should not remarry. The opinions of Islamic jurisprudents differ relating to the validity or invalidity of such condition. According to some of them, such condition is void and nullifies the marriage. But others believe that the condition is void but the contract of marriage is valid. Yet others believe that the condition is also valid. The opinions of the latter group of jurisprudents differ concerning the sanction of breaching the condition. According to some of them, the remarriage is valid. According to the others, it is void. The legal authors have different views about the issue too. According to the present article, the condition is valid by revoking to the general rules like "the believers should honor their contracts" and special traditions and, the sanction of breaching the condition is that the first wife can demand the divorce of the second wife.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Void Conditions
  • Remarriage
  • Termination of the Marriage
  • Compensation of the Damage