نویسنده = محمد ابوعطا
تعداد مقالات: 10
1. سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 331-350

10.22075/feqh.2021.19281.2272

مسعود فرزاد؛ محمد ابوعطا؛ حسین سادات حسینی؛ مهدی ذوالفقاری


2. ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-34

10.22075/feqh.2019.16368.1817

محمد ابوعطا؛ حمید رضا تبریزیان؛ سهیل ذوالفقاری


4. شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 203-230

10.22075/feqh.2017.11935.1200

حسین سیمایی صراف؛ محمد ابوعطا؛ فاطمه برمانزن


5. اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-52

10.22075/feqh.2017.7610.

محمد ابوعطا؛ آرمان بهارلو


6. ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-58

10.22075/feqh.2017.1947

مصطفی جباری؛ محمد ابوعطا


7. مفهوم و ماهیّت حقوقی «صدقه»

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-20

10.22075/feqh.2017.1917

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد


8. تغییر موضوع تعهّد در مقام وفای به عهد

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-24

10.22075/feqh.2017.1901

محمد ابوعطا؛ مسعود فرزاد


9. تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1391، صفحه 9-25

10.22075/feqh.2017.1873

محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا؛ عطیه شمس الهی


10. موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-28

10.22075/feqh.2017.1866

محمد ابوعطا؛ محمد ابوعطا