نویسندگان

چکیده

در منابع فقهی، صدقه، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات مورد اشاره قرار گرفته و در هر دو حوزه، دارای مصادیق و طبعاً پاره ای احکام ویژه است. اما صدقه موضوع ماده 807 قانون مدنی، مشخصاً ماهیت عقدی دارد؛ عقدی غیر معوّض که از سایر عقود حتی هبه نیز ممتاز بوده و قبض، شرط لزوم آن است. تحقق صدقه، منوط به جهت معاملی خاص یعنی قصد قربت است و با فقدان این داعی، ممکن است عقد، توصیف حقوقی دیگری یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Concept and Nature of Sadaqah

نویسندگان [English]

  • M. Abouata
  • M. farzad

چکیده [English]

the sources of Islamic jurisprudence, Sadaqah has been considered both as acts of worship and a kind of dealing, and it enjoys in both fields, some applicabilities and has, therefore, particular regulations. However Sadaqah, as considered by section 807 of civil code, has exactly a certain contractual nature a bare contract which is distinct from other contracts, even from gift, and taking possession is the condition of its irrevocability. The realization of Sadaqah depends on a certain dealing intention, which is the intention of making approaches to God.In the absence of this intention, the contract may find another legal description.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gift
  • Intention of making approaches
  • intention
  • consideration
  • revocation