نویسندگان

چکیده

چکیده
در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته‌اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می‌توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده‌ی 656 قانون مدنی به‌ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرانسه، با وجود عدم صراحت قانون مدنی، دقت در مضمون احکام ناظر به وکالت در این قانون همچنین موضع صریح رویه‌ی قضایی و عقاید حقوق‌دانان، در اختصاص وکالت به انجام اعمال حقوقی، تردیدی باقی نمی‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The subject-matter of agency in Iranian and French laws

نویسندگان [English]

  • M. Abouata
  • M. Abouata

چکیده [English]

Abstract
In Sonni jurisprudence and most of Shiite jurisprudential experts, have not confined the subject-matter of agency to making contracts and unilateral acts (Ighaa). Rather, their legal opinion is that any person may delegate it to another party in order to do any delegatable act .The application of absolute word of « affaire » as agency matter in section 656 of code civil, particularly in taking consideration of jurisprudential sources and records, other sections of civil code and purport of other prevailing laws, show the admittance of this view in Iranian law. In French law, despite that the code civil is not explicit in this matter, deliberation in sections relating to agency in the code as well as the clear viewpoint of legal jurisprudence and jurist ُs opinions, confirm the allocation of agency to making juristic acts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • agency
  • delegation
  • juristic act
  • material act