نویسندگان

چکیده

الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و
در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ،
اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت
بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به
منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما
متاثر از وضعیت حق فسخ نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Basis and Legal Nature of Arsh

نویسندگان [English]

  • M. Abouata
  • M. Abouata
  • A. Shamsollahi

چکیده [English]

The obligation of seller to pay arsh in case the object of
sale is defective ,has contractual basis and in cases, it is
impossible to revocate the contract due to the impossibility of
restitution of object or it’s restitution in the same condition as
the time of making the sale contract, buyer may, only, receive
arsh as compensation. the right to collect arsh ,is a financial
independent right that is created ,as to making good the
buyer’s damages ,with the appearance of defect in object and
by the side of the right to revocate the contract but it’s
permanence or fall, is not necessarily affected by the
condition of revocation right

کلیدواژه‌ها [English]

  • sale
  • revocation
  • arsh
  • Right