دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388 (1) 
3. عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی

صفحه 45-73

10.22075/feqh.2017.1846

علی اکبر ایزدی‌فرد؛ رجب علی نعمت‌زاده؛ حسین کاویار