نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
در حقوق ایران، ماده‌ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره‌ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده‌ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده‌ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده‌ی 264 بوده است. با تحلیل مسأله در حقوق ایران، به‌نظر می‌رسد اگر چنین شرطی به‌صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولاًً نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد. حال با فرض پذیرش عدم منافات این نهاد با نظام حقوقی ایران، این مسایل مطرح می شود که مبنا و ماهیت حقوقی شرط انفساخ چیست؟ آیا اثر این شرط قهقرایی است یا ناظر به آینده بوده و به گذشته سرایت نمی کند؟ در این تحقیق، سعی می‌شود که تحلیلی از مفهوم، ماهیت، قلمرو و آثار شرط انفساخ به‌عمل آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Significance, Nature and Concequences of Revocation Condition in the Iranian System

چکیده [English]

َ
In Iranian law system, the article 264, spelling out the causes of the abrogation of obligations, does not refer to the principle of revocation condition. While in article 1234 in the French law, which has been a reference for the above mentioned Iranian article, this principle has been mentioned as one of the causes of the abrogation of the obligations. One can rightly assume that if such a condition is included in a contract for a transaction, it should not be inconsistant with Iranian law system. Taking this consistency condition for granted, questions arise as to what the underlying legal principles and nature of revocation condition are and whether the consequences of such a condition are retroactive or are targeted at future.
This article seeks to analyze the significance, nature, scope, and the consequences of the revocation condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • revocation condition
  • underlying principles
  • consequences
  • legal nature of cancellation