نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

چکیده
از دیرباز این پرسش اگر بیمار و درمان‌گر با قصد و تراضی اقدام به فرآیند درمان کردند، تکلیف ضرر و زیان محتمل و بعضاً جبران‌ناپذیر چه می شود؟! نگارندگان این مقاله در صدد یافتن راه‌حلی در خصوص موارد خطای جزایی و شبیه آن هستند بر اساس قوانین جاری اگر تیم پزشکی، متخصص و مأذون باشند و برائت نیز حاصل کرده باشند، در صورتی‌که عمل جراحی یا طبی آن‌ها مشروع بوده و کلیه‌ی موازین علمی و فنی مربوطه را رعایت کرده باشند، ضامن نیستند وگرنه با نبود هر یک از قیود و شروط مندرج، قانوناً و اخلاقاً ضامن هستند. (بند دوم ماده‌ی 59 ق. م ا). در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل مقررات قانونی برآنیم تا به‌طور شفاف و منسجم مسؤولیت کیفری تیم پزشکی را بر اساس قوانین و مقررات موضوعه ایران تبیین کرده و در جایی‌که خلأ قانونی وجود دارد راه‌کار علمی مستدل پیش‌نهاد کنیم.
کلیدواژه: کادر درمان، مسؤولیت کیفری، مقررات، سکوت قانون

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Criminal Liabihty of Medical Teams

نویسندگان [English]

  • A Salarzaie 1
  • M. Shaybani 2

1

2

چکیده [English]

Abstract
Since long ago, a question has been the concern of the medical prachtioners, patients and their relatives: what about the likely, and probably irreparable, losses, while the patient and the prachitioner have both been in full consent on the medical process? The authors of this article seek to find a solution for cases of criminal errors or cases where the law is silent or is in contrast, at least by providing their personal and export legal interpretation of the present criminal medical rules. No doubt, the present article can reduce the worries of medical teams concerning the legal and criminal consequences of medical treatment. According to present rules, if the members of medical teams have enough expertise, their medical or surgical work is lawful and they have taken all technicall and scientific standards in to consideration, they are not taken accountable otherwise, they are legally and morally accountable (article 59, Part Two). Medical teams have two types of responsibility: civil and criminal. This article is concerned with the criminal type, which is more important and crucial. It describes and analyzes the present rules and regulations and tries to clearly and coherently articulate the criminal liability of medical teams according to Iranian statute law and provides reasonable and scientific suggestions where there are lacunae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • penal liability
  • medical team
  • statute law
  • lacuna in law