نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خویش از جمله مباحثی است که امروزه در حل برخی مسایل مستحدثه مورد توجه قرار گرفته است. تعیین نوع این رابطه حدود تصرفات انسان را مشخص می‌کند. برخی رابطه‌ی انسان را با اعضای بدن خویش رابطه‌ی مالکیت و برخی آن را رابطه‌ی امانت می‌دانند. به‌نظر برخی رابطه‌ی مزبور رابطه‌ی سلطه و تصرف است که مقاله‌ی حاضر نظریه‌ی اخیر را می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Man’s Relationship with his Body Parts According to Law and Islamic Jurisprudence

چکیده [English]

Abstract
Man’s relationship with his body parts is an issue that has been paid attentiuon to in dealing with some modern problems. Determining the nature of this relationship sheds some light on the limits of human possessions. Some believe that this relation is of ownership type. Som believe that it is of trusteeship type. Accorting to some others, it is control and dominance. This article supports the latter view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body parts
  • ownership
  • dominance
  • trusteeship