کلیدواژه‌ها = عرف
تعداد مقالات: 6
1. ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-194

10.22075/feqh.2019.14813.1583

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


2. ارزیابی عملکرد عرف در تغییر حکمِ مصادیقِ موضوعات عرفی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-48

10.22075/feqh.2018.3136

محمد رسول آهنگران؛ الهام غانم


3. تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 201-224

10.22075/feqh.2017.1964

کاوس روحی برندق؛ منصوره فصیح؛ محمدامین کیخا فرزانه


4. ماهیّت و آثار حقّ دستدارمی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 215-246

10.22075/feqh.2017.1954

سام محمدی؛ سودابه اسدیان


5. رابطه‌ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 133-161

10.22075/feqh.2017.1872

محمدجواد ولی‌زاده؛ محمدحسن حائری


6. عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 45-73

10.22075/feqh.2017.1846

علی اکبر ایزدی‌فرد؛ رجب علی نعمت‌زاده؛ حسین کاویار