امکان سنجی صیرورت عدالت بر مبنای تسجیل احراز توبه

شقایق عامریان؛ محمد رضا کیخا

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 391-414

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23726.2925

چکیده
  توبه در ضمیر خود، مشتمل بر پیامدهایی است که ماحصل آن در نگرش فقهی حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. تأثیرگذاری این مفهوم در صیرورت احکام، وابسته به طرق احراز آن می باشد؛ زیرا نمی توان اذعان داشت که به صِرف ادّعای توبه، نتایج این مطلوب حاصل گردد. چالشی که در دست تحلیل است، پردازش به این موضوع است که پس از احراز توبه مرتکب، صلاحیّت بازگشت عدالت ...  بیشتر

نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی

مهدیه غنی زاده؛ محمد رضا کیخا

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 305-330

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.20605.2463

چکیده
  مطابق اصل 72 قانون اساسی، مغایرت قوانین جمهوری اسلامی ایران با اصول و احکام مذهب رسمی کشور نفی گردیده و فقهای شورای نگهبان نیز موظّف به صیانت از این مهم می باشند. از این حیث، با توجه به مناقشاتی که در مستندات فقهی ماده 250 قانون مدنی به چشم می خورد بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است. مطابق ماده مذکور، شرط تأثیر اجازه در عقد فضولی، عدم ...  بیشتر

نقد و تحلیل دیدگاه رایج فقها درباره خمس مال قرضی

محمد رضا کیخا؛ یوسف مرادی

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 279-300

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13853.1425

چکیده
  فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ‌ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می ‌دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط ...  بیشتر

چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده

مهدیه غنی زاده؛ علی تولایی؛ محمد رضا کیخا

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 279-304

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13468.1369

چکیده
  اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به ...  بیشتر

بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل

داود سعیدی؛ محمدرضا کیخا

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 193-218

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.7361.

چکیده
  تأهل در برخی مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطی از شروط استخدامی‌ها از طرف سازمان‌ها در نظر گرفته می‌شود. این وضعیت در حالی است که مشروعیت شرط تأهل در برخی استخدامی‌ها مورد مناقشه جدّی است. با توجه به منابع فقه و همچنین با لحاظ اصول حاکم بر استخدام در حوزه‌ی حقوق اداری که شعبه‌ای از حقوق عمومی به حساب می‌آید، پیش‌بینی شرط تأهل ...  بیشتر