کلیدواژه‌ها = قتل
انتساب قتل در حدوث مرگ مغزی و مجازات آن در فقه امامیّه

دوره 11، شماره 20، خرداد 1398، صفحه 171-198

10.22075/feqh.2019.16434.1846

حمید ستوده؛ عبدالرضا فرهادیان


جریان قاعده اهمّ و مهمّ در اکراه به قتل

دوره 10، شماره 19، دی 1397، صفحه 9-36

10.22075/feqh.2018.7714.

رضا الهامی؛ حسن پورلطف اله


تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل

دوره 10، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 133-154

10.22075/feqh.2017.7696.

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسفوند


بررسی فقهی قتل در فضای مجازی

دوره 8، شماره 14، خرداد 1395، صفحه 7-34

10.22075/feqh.2017.1946

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد