نویسنده = حسین ناصری مقدم
تعداد مقالات: 4
1. عدم شرطیّت توبه در عفو یا اجرای حدّ در اقرار بزهکار

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 211-232

10.22075/feqh.2020.19483.2300

سید مسعود عیسی زاده؛ حسین ناصری مقدم؛ زهرا گواهی


2. روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 211-238

10.22075/feqh.2017.1916

حسین ناصری مقدم؛ صادق فتحی کته گنبدی؛ احسان علی اکبری بابوکانی


3. گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولیّ دم

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-102

10.22075/feqh.2017.1897

مریم صفایی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم


4. جریان احکام و آثار فضولی در عقود اذنی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 157-174

10.22075/feqh.2017.1886

حسین ناصری مقدم؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ صالحه محمودآبادی