نویسنده = سیدمحمود مجیدی
تعداد مقالات: 3
1. تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 289-316

سیدمحمود مجیدی؛ فاطمه تاج آبادی


2. آسیب ‌شناسی سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدّم

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 331-356

محمود مجیدی