تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)

مجید جهان شیر؛ سیدمحمود مجیدی؛ محمدحسن حسنی

دوره 14، شماره 27 ، تیر 1401، ، صفحه 125-170

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.21593.2615

چکیده
  در مقرّرات ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رویکردهای جدید از سوی قانونگذار قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد رفع خلأهای تقنینی موجود در مقرّرات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از اینرو نسبت به موضوعاتی به مانند زنای در حال مستی و خواب، میزان تعزیر در صورت اسقاط مجازات حدّی و نیز تصریح به جرم انگاری های مقیّد جرایم محاربه ...  بیشتر

تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران

سیدمحمود مجیدی؛ فاطمه تاج آبادی

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 289-316

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.18286.2131

چکیده
  امروزه در فرآیند جرم ‌انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می‌ شود که می ‌تواند در حیطه‌ جرائم مختلف، جرم ‌انگاری ‌های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم‌ انگاری ‌ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می ‌شود. از اینرو ...  بیشتر

آسیب ‌شناسی سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدّم

محمود مجیدی

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 331-356

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.7595.

چکیده
  اتّخاذ مبنای فقهی مناسب در زمینه‌ مفهوم مهدورالدّم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنایات علیه او، هم از جهت رعایت اصول مهمّ قانونگذاری و نیز تأمین نظم و امنیت عمومی بسیار با اهمیت می‌ باشد. رویکرد حاکم بر سیاست کیفری ایران به ویژه‌ پس از لازم ‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، نسبت به گذشته تغییرات مهّمی به خود دیده است. ...  بیشتر

واکاوی دیدگاه‌های فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تأکید بر ضابطه نظم عمومی

سیدمحمود مجیدی

دوره 7، شماره 13 ، دی 1394، ، صفحه 175-196

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1944

چکیده
  تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه‌های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می‌باشد. از اینرو، دیدگاه‌های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می‌شود که کدام یک از این دیدگاه‌ها می‌تواند به روش شایسته‌تری نظم عمومی جامعه را ...  بیشتر