نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه دامغان، دامغان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

10.22075/feqh.2021.21593.2615

چکیده

در مقرّرات ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رویکردهای جدید از سوی قانونگذار قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد رفع خلأهای تقنینی موجود در مقرّرات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از اینرو نسبت به موضوعاتی به مانند زنای در حال مستی و خواب، میزان تعزیر در صورت اسقاط مجازات حدّی و نیز تصریح به جرم انگاری های مقیّد جرایم محاربه و قوّادی در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ابهامات کمتری وجود دارد.
تعمیم مقرّرات مشابه در موضوعاتی نظیر بکارگیری علم قاضی، تأثیر توبه در اسقاط کیفرهای حدّی، تأثیر انکار پس از اقرار و نیز تکرار در جرایم حدّی به همراه حذف مقرّرات غیر ضروری، از قبیل حذف قید پنهانی از تعریف سرقت، حذف شرایط عام مسئولیت کیفری از شرایط سرقت حدّی نیز در زمره اقدامات قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. تبیین رویکردهای سنجیده در قانون مجازات جدید، به معنای عدم وجود نارسایی ‌های شکلی و ماهوی در مقرّرات یاد شده نمی‌باشد. برخی از نارسایی های تقنینی در سیاست کیفری حاکم بر جرائم مستوجب حدّ وجود دارد که تلاش نگارندگان بر این بوده تا با ارائه پیشنهادهای اصلاحی زمینه رفع آن موارد فراهم شود؛ از اینرو لزوم توسعه زنای در حکم عنف به حالت اغفال زنان بالغه به همراه ضرورت تغییر رویکرد قانونگذار در حمایت کامل از اصل قانونمندی جرائم و مجازات ها در زمره پیشنهادهای مطرح مقاله می باشد.                                                                                          

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of penal policy overseeing the Hudod (definite punishments) in the Islamic Penal Code 2013 (Approaches, innovations, shortcomings)

نویسندگان [English]

  • Majid Jahanshir 1
  • Sayyed Mahmoud Majidi 2
  • Mohammad hasan Hasani 3

1 Azad Islamic University-Dameghan

2 Dameghan University

3 Dameghan University

چکیده [English]

New approaches by the legislator can be seen in the regulations on the limits of the Islamic Penal Code adopted in 2013. It seems that eliminating the legislative gaps in the previous regulations is one of these approaches. Therefore, there are less ambiguities in issues such as adultery while intoxicated and sleeping, the amount of Ta'zir (indefinite punishment) in case of abolition of definite punishments and also the stipulation of crimes related to Moharebeh (Armed uprising( and also specify the criminalizations of Moharebeh and Ghavadi (Panderism)crimes in the Islamic Penal Code approved in 2013.
Generalization of similar rules in matters such as the application of the judge's knowledge, the effect of repentance on the abolition of Had (definite) crimes, the effect of denial after confession, and also the repetition of Had (definite) crimes, along with the elimination of unnecessary regulations, such as the removal of the hidden clause from the definition of theft, the removal of the general conditions of criminal liability from the conditions of Had theft is also among the legislator's actions in the 2013 Islamic Penal Code. Explaining prudent approaches in the new penal code does not mean that there are no formal or substantive shortcomings in the mentioned regulations. There are some legislative shortcomings in the penal policy governing the Hodod crimes (with definite punishments), which the authors have tried to provide with corrective proposals to address them. Therefore, the need to develop adultery in the sentence of rape to deceive adult women, along with the need to change the legislator's approach in full support of the principle of legality of crimes and punishments is among the suggestions of the article
authors have tried to provide corrective suggestions to address these issues.

The need to develop adultery into rape by deceiving adult women, the need to criminalize Ta'zir (indefinite punishment) adultery, and also, full support for the principle of legality of crimes and punishments are among the suggestions of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hudod (definite punishments)
  • Islamic Penal Code 2013
  • Legislative Approaches
  • Efficient and Inefficient Effects

- Akhundi, Mahmoud (2008), Criminal Procedure Code, Volume 1, Volume 4, Volume 2, Tehran: Printing and Publishing Organization.
- Agha Babaei, Hossein (2015), The doctrine of dealing with rebellion in Islam and how it is reflected in the Islamic Penal Code of 1370 and 1392, Studies of Islamic Jurisprudence and Law, 15, 9-36.
- Aghaei Nia, Hossein (2014), crimes against persons (spiritual personality), Ch. 7, Tehran: Mizan.
- Ibn Athir Jazri, Mubarak bin Muhammad (Bita), Al-Nahaye Fi Gharib Hadith and Athar, Volume 1, Qom: Ismailian.
- Ibn Manzoor, Jamal al-Din Makram (1408 AH), Lasan al-Arab, vol. 5, 2, 3, and 11, Beirut: Dar Ihya al-Tarath al-Arabi.
- Ardabili (Mohaqq), Ahmad bin Muhammad (1403 AH), Majma al-Faidah wa Al-Burhan fi Sharh Irshad al-Azhan, vol.7, Qom: Al-Nashar al-Islami Institute.
- Ardabili, Mohammad Ali (2017), Criminal Law Generalities, Tehran: Mizan.
- Ardabili, Mohammad Ali (2017), General Criminal Law, Vol.3, Ch.16, Tehran: Mizan.
- Al-Bustani, Fawad Afram (1378), Manjad al-Utadaman, translated by Mohammad Bandar Rigi, Tehran: Harr.
- Elham, Gholamhossein; Berhani, Mohsen (2014), Introduction to General Criminal Law, Volume 1, Tehran: Mizan.
- Bazgir, Yadullah (1382), Islamic Penal Code in the Mirror of Supreme Court Opinions (Crimes Against Good Morals), Chapter 2, Tehran: Bazgir.
- Burhani, Mohsen (2014), Corruption in the Earth, Conceptual Ambiguity, Practical Corruption, Criminal Law and Criminology Studies, 2 and 3, 19-44.
- Pourbafrani, Hassan (2012), Analysis of the Crime of Moharebeh, Islamic Jurisprudence and Law, 4, 49-78.
- Pourbafarani, Hassan (2016), Crimes against public security and comfort, Ch2, Tehran: Jangal Javdaneh.
- Peymani, Ziauddin (1380), Crimes against public security and comfort, Ch5, Tehran: Mizan.
- Tabrizi, Mirza Javad bin Ali (1417 AH), The Foundations of Al-Hudud and Al-Tazirat, Qom: author's book.
- Jabai Amili (Shaheed Second), Zain al-Din Ibn Ali (1410 AH), Al-Rawzah al-Bahiyyah fi Sharh al-Lamaa al-Damashqiyya, Mohshai Seyyed Muhammad Kalantar, vol. 9, Qom: refereed.
- Jabai Aamili (Shahid Sani), Zain al-Din bin Ali (1413 AH), Masalak al-Afham al-Tankih Shar'e al-Islam, vol. 14 and 15, Qom: Al-Maarif al-Islamiya Institute.
- Jafari, Mojtabi (2014), the latest critical analysis of the boundaries of consent in the crime of sexual assault: rights and the necessity of its reform, Criminal Law Research Quarterly, 10, 113-127.
- Jafari, Mojtabi (2014), Introduction to the science of criminal law, Tehran: Mizan.
- Haji Dehabadi, Ahmad (2015), the sovereignty or non-sovereignty of Article 167 of the Islamic Criminal Code in criminal matters with a look at the Islamic Penal Code 2013, Fakhi Researches, 12/2, 257-288.
- Habibzadeh, Mohammad Jafar (1370), investigation of the war crime and corruption of the earth, Tehran: Keihan.
- Habibzadeh, Mohammad Jafar; Tawhidi Fard, Mohammad (2008), Administrative law in the realm of criminal law, Ch. 2, Tehran: Justice.
- Hojjati, Seyyed Mahdi; Bari, Mojtabi (1384), Islamic Penal Code in the Current Legal System, Tehran: Mithaq Adalat.
- Hosseini, Seyed Mohammad (1383), Criminal policy in Islam and the system of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Smit.
- Halli (Allamah), Hasan bin Yusuf (1410 AH), Irshad al-Azhan to the rules of faith, vol. 2, Qom: Al-Nashar al-Islami Institute.
- Halli (Allameh), Hasan bin Yusuf (1413 A.H.), Al-Qa'aab al-Ahkam fi Ma'rifa al-Halal wa Al-Haram, vol. 3, Qom: Al-Nashar al-Islami Institute.
- Halli (author), Jafar bin Hasan (1408 AH), Islamic Laws in Halal and Haram Issues, Vol. 4, Ch. 2, Qom: Ismailian.
- Hali (researcher), Jafar bin Hassan (1416 AH), Al-Mukhtasar al-Nafi fi fiqh al-Umamiyah, Ch. 2, Tehran: Al-Ba'ath Institute.
- Khomeini (Imam), Seyyed Ruhollah (1379), Tahrir al-Wasila, vol. 2, Qom: Dar Al Alam.
- Khoi, Seyyed Abul Qasim (1422 AH), Basics of Takmulah al-Manhaj, Volume 1, Qom: Imam Khoi (RA) Revival Institute.
- Dehkhoda, Ali Akbar (1377), Dictionary of Dehkhoda, Vol. 9, Ch. 12, Tehran: University of Tehran Printing and Publishing Institute.
- Ragheb Esfahani, Hossein (1412 A.H.), The Vocabulary of the Qur'an, Lebanon: Dar Al Alam.
- Rahami, Mohsen (1378), special criminal law lectures, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Master's degree.
- Zareem, Abbas (2006), Repentance excuse excuse or the cause of the fall of punishment?, Islamic studies (jurisprudence and principles), 77, 29-54.
- Zareem, Abbas (2014), detailed description of the Islamic Penal Code 2014, section of boundaries, vol. 1, ch. 2, Tehran: Jangal Javadane.
- Sephovand, Amir Khan (2006), Crimes against individuals, Tehran: Majd.
- Siori Hali (Fazel Miqdad), Miqdad bin Abdullah Siori (Bita), Kanzal-Irfan Fi Fiqh al-Qur'an, Volume 1, Qom: Islamic Propaganda Office.
- Shakri, Abolhasan; Gholamnejad, Yaser (2010), examining the ruling on the killing of the Prophet (pbuh) and Imams Athar (pbuh), Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, 44/1, 99-115.
- Shambiati, Hoshang (2012), Crimes against property and ownership, Ch. 6, Tehran: Majd.
- Shokri, Reza; Siros, Qadir (2013), Islamic Penal Code in the Current Legal System, Chapter 3, Tehran: Mohajer.
- Tabatabai (Saheb Riaz), Seyyed Ali (1418 AH), Riaz al-Masal fi bayan al-Ahkam with evidence, vol. 16, Qom: Al-Al-Bait Institute.
- Tarihi, Fakhreddin (1416 AH), Majma Al-Baharin, Ch 3, Tehran: Mortazavi bookstore.
- Tusi (Sheikh al-Taifah), Muhammad bin Hasan (1387 AH), al-Mabusut fi fiqh al-Umamiyyah, vol.8, ch3, Tehran: al-Maktabeh al-Mortazawieh, Lahiya al-Aqti al-Jaafariyya.
- Tusi (Sheikh al-Taifah), Muhammad bin Hassan (1407 AH), Al-Khalaf, Volume 5, Qom: Al-Nashar al-Islami Institute.
- Aamili (the first martyr), Muhammad bin Makki (1383), Al-Lama Al-Damashqiyya, Ch 17, Qom: Dar al-Fikr.
- Ghofrani, Mohammad (1391), Modern Dictionary of Hadith Terms, Volume 2, Tehran: Amir Kabir.
- Fazil Lankarani, Muhammad (1422 AH), the description of the Shari'ah in the writing of al-Wasila (al-Hood), Qom: Jurisprudential Center of the Imams of Al-Athar (a.s.).
- Fadel Handi, Muhammad bin Hassan (1416 AH), Kashf al-Latham va al-Bham on Qaaba al-Ahkam, vol. 10, Qom: Al-Nashar al-Islami Institute.
- Farjiha, Mohammad (2013), the concept of violence in crimes against chastity, from the series of judicial review meetings, Tehran: Judiciary Press and Publications Center.
- Katouzian, Nasser (2016), Introduction to the science of law and study in the legal system of Iran, Ch 52, Tehran: Publishing Company.
- Katouzian, Nasser (2014), Philosophy of Law, Volume 2, Chapter 5, Tehran: Publishing Company.
- Kosha, Jafar (1392), Beisteh