کلیدواژه‌ها = نظام حقوقی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 255-282

10.22075/feqh.2021.22778.2790

سجاد عسگری آرانی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


2. تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 201-224

10.22075/feqh.2017.1964

کاوس روحی برندق؛ منصوره فصیح؛ محمدامین کیخا فرزانه