نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق جزا وجرمشناسی واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، استاد مدعو گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4 استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

در موضوع مهاجرین، قوانین موجود عمدتاً متأثّر از افکار عمومی، مباحث سیاسی، نظارت و بازخوردهای امنیّتی با توجه به چیدمان نهادهای مسئول است. در این نوشتار با نگاهی توصیفی- تحلیلی، رویکرد نظام حقوقی در پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مهاجران با استناد به قوانین بین ‌المللی و داخلی، اصول پیشگیری و نگرش جامعه میزبان مورد مداقّه قرار می‌گیرد و در گفتمان سیاستگذاری در کشور با توجه به چالش های موجود، این نتیجه حاصل شده که قوانین فعلی عمدتاً امنیّت محور، تبعیض‌آمیز و با نادیده انگاری جمع کثیری از مهاجران است که به طور غیر مجاز در کشور اسکان دارند و متأسفانه بازتاب افکار عمومی نیز در تداوم چنین نگرشی قرار دارد؛ در حالی که در این حوزه، وضع قوانین راهبردی و ترسیم خط مشی فرانگر از بعد انسانی و حقوق بشری و نگرشی ژرف بینانه، بدون تبعیض و محدودیّت در تمشیت امور مهاجران - اعمّ از قانونی و غیر قانونی - در حوزه اجتماعی لازم است تا با سیاستگذاری افتراقی، منسجم و کدگذاری شده به منظور ضمیمه ساختن موضوعات حادث و جدید با توجه به مؤلّفه بیگانه، اما انسان بودن، هم در تقنین و هم در بکارگیری ابزارهای پیشگیرانه با هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط با تنویر اذهان جامعه، از تشتّت تصمیمات جلوگیری و با پاسداشت امنیّت کشور به موفقیّت در کاهش و محو بزهکاری مهاجران در پیشگیری اجتماعی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social and social issues of immigrants' delinquency towards the legal system and immigrant society

نویسندگان [English]

  • Faranak Mahzari 1
  • Batool Pakzad 2
  • hasan alipour 3
  • Mojtaba Farahbakhsh 4

1 PhD. student of criminal law and criminology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Farabi University, University of Tehran, Qom, Visiting Professor, Department of Law, Islamic Azad University, North Tehran Branch

4 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Shahid University, Tehran

چکیده [English]

In the issue of immigrants, the existing laws are mainly influenced by public opinion, political discussions, monitoring and security feedback regarding the arrangement of the responsible institutions. In this article, with a descriptive and analytical view, the approach of the legal system in the social prevention of immigrants' delinquency is discussed with reference to international and domestic laws, the principles of prevention and the attitude of the host society, and in the policy discourse in the country, considering the existing challenges, this result It can be said that the current laws are mainly security-oriented, discriminatory and ignoring a large number of immigrants who live in the country illegally, and unfortunately, the reflection of public opinion is also in the continuation of such an attitude. While in this area, the establishment of strategic laws and It is necessary to draw a far-reaching policy from the human dimension and human rights and an in-depth, non-discrimination and threat-oriented approach in organizing the affairs of immigrants, both legal and illegal, in the social sphere, with a differentiated, coherent and codified policy in order to attach the issues Incident and new, taking into account the alien component, but being human, both in the legislation and in the use of preventive tools, with the coordination of related institutions and organizations, to enlighten the minds of the society, to prevent the decision making, and to protect the country's security, to succeed in reducing and eradicating the delinquency of immigrants in P Achieved social recognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immigrants
  • social prevention
  • crime
  • legal system
- ذکی، یاشار؛ احمدی، سیدعباس؛ عباس شوازی، محمدجلال؛ ادیب نیا، زهرا (1397)، شناسایی و تحلیل الگوی فضایی سکونت گزینی مهاجران خارجی در فضای روستایی و شهری ایران، فصلنامه پژوهش های روستایی، 40، 731-739.
- اکبری، سید حامد (1390)، متن فوانین اساسی کشورهای جهان به همراه اسناد مهم بین‌المللی، شیراز: نوید شیراز.
- براتی، جعفر؛ خسروی، احمد؛ شعبانی نژاد، حسن (1399)، حقّ دسترسی کارگران مهاجر به حمایت ‌های تامین اجتماعی به موجب اسناد بین‌المللی و موافقت‌ نامه ‌های دو جانبه کار، فصلنامه تأمین اجتماعی، 55، 133-153.
- بیگوند، سعید؛ رجبلو، جعفر (1393)، تحلیل جامعه شناختی نگرش مردم نسبت به مهاجران خارجی، مطالعات جامعه شناختی ایران، 14، 45-58.
- پروین، خیرالله؛ رستمی، مرتضی (1391)، بررسی اثرپذیری حقّ کارکارگران مهاجر قانونی در ایران از اسناد بین‌المللی، مطالعات حقوق خصوصی، 27، 87-106.
- حسینی، ماه صنم؛ زارعی، مرضیه؛ نجاتی، مرضیه؛ عمادی، فضل الله (1398)، نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدّر، فصلنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، 20، 301-310.
- خراسانی، محمد (1391)، بررسی تطبیقی آثار پیشگیری وضعی و اجتماعی در بزه دیدگی، تهران، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
- دانش آرا، محمد (1397)، پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران، تهران: مجد.
- دلماس مارتی، می ری (1393)، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.
- ساریخانی، عادل؛ سلطانی بهلولی، مریم (1395)، نقش قوّه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم، مجله حقوقی دادگستری، 94، 141-154.
- شکربیگی، علیرضا؛ خوئینی، غفور (1397)، سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی  ملّی، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 19، 185-218.
- عارفی، مرتضی (1400)، تعهّدات حقوق بشری دولت در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم، فصلنامه دانش سیاسی، 33، 243-266.
- غلامی، حسین؛ غلامی، نبی اله (1399)، جرم حکومتی؛ رویکردی نوین در تحلیل آسیب های اجتماعی مورد (مورد مطالعه: کودکان خیابانی شهر تهران)، مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 9/2، 497-518.
- قماشی، سعید؛ عارفی، مرتضی (1396)، موانع سیاسی و اقتصادی پیشگیری اجتماعی از جرم، آموزه های حقوق کیفری، 13، 85-114.
- محمد نسل، غلامرضا (1391)، مبانی پیشگیری از جرم، تهران: میزان.
- نجفی توانا، علی؛ رفیعی، حسن رضا؛ رفیعی، هادی (1392)، نقش پیشگیری اجتماعی با رویکرد چندنهادی، پیشگیری از سرقت خودرو در تهران، فصلنامه پژوهش های انتظام اجتماعی، 6، 105-118.
- واعظی، طیبه (1397)، تحصیل مهاجران افغانی در ایران: فرصت یا تهدید؟، مجله دیده بان امنیّت ملی،  75، 29-34.
-https://bafia.ir/fa/2390/1401/4/15/
 سیاست های برنامه ریزی اتباع و مهاجرین خارجی/اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور 1/9/1401
-https://diaran.ir/8356/1401/08/24
پیمان حقیقت طلب/صفر تا صد سازمان ملی مهاجرت
-https://diaran.ir/18242/1401/03/16
تحصیل مهاجران در ایران/تحصیل کودکان مهاجر در ایران چالش های تقنینی،نظارتی و اجرایی و راهکارهای پیشنهادی
-https://help.unhcr.org/Iran/2022/08/14
-https://www.iom.int-global-compact-migration
regular-migration/res/73/195/11/january/2019
-https://www.unicef.org/iran/media/4376/the united nations convention on the rights of the children/1400
یونیسف برای همه کودکان تهیه شده توسط صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف)در ایران و مرجع پیمان نامه حقوق کودک وزارت داد گستری،چاپ اول تابستان 1400.