کلیدواژه‌ها = خیار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و نقد قلمرو ادلّة فقهی ارث خیار

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-128

10.22075/feqh.2017.2410

حیدر باقری اصل


2. زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-116

10.22075/feqh.2017.1941

سجاد شهباز قهفرخی؛ محمد رسول آهنگران؛ علیرضا نوری امامزاده‌ای


3. جریان خیار در عقود جایز

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-44

10.22075/feqh.2017.1880

حیدر باقری اصل