نویسنده = بیژن حاجی عزیزی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت

دوره 14، شماره 26، بهار 1401، صفحه 121-144

10.22075/feqh.2019.18171.2105

بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی؛ مهدی شهباز محمدی


2. تفاوت در آیین مورث و وارث: تعارض قوانین

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-104

10.22075/feqh.2017.2774

بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی


3. ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 147-174

10.22075/feqh.2017.1962

حامد خسروی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ قدرت الله نیازی


4. تحلیل انتقادی ماهیت ادلّه‌ تحمیلی در حقوق اثبات دعوا

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 191-210

10.22075/feqh.2017.1915

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ مهدی حمزه هویدا


5. نقش حاکم در حجر سفیه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-42

10.22075/feqh.2017.1888

بیژن حاجی عزیزی؛ قدرت الله نیازی؛ راضیه حسنخانی