نویسنده = فخرالدین اصغری آقمشهدی
تعداد مقالات: 3
1. ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم ازدواج مجدد در عقد نکاح

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-24

10.22075/feqh.2017.1859

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ محمدباقر اصغری آقمشهدی


2. اموال موضوع ارث زوجه در فقه و حقوق موضوعه ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 7-22

10.22075/feqh.2017.1851

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی حبیبی


3. نحوه‌ی ارتباط انسان با اعضای بدن خود از دیدگاه فقه و حقوق

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 33-45

10.22075/feqh.2017.1845

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ هاجر کاظمی افشار