نویسنده = مریم آقائی بجستانی
واکاوی ابعاد جرم شناختی جرم سبز از منظر فقه امامیّه و اسناد بین الملل

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 103-130

10.22075/feqh.2022.24873.3064

علی رشیدی؛ مریم آقائی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


تدابیر پیشگیری از جرائم سایبری با تأکید بر اقدامات پلیسی با رویکردی فقهی

دوره 14، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 323-358

10.22075/feqh.2022.25612.3131

سید جمال موسوی؛ محمد روحانی مقدم؛ مریم آقائی بجستانی


محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها

دوره 12، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 57-80

10.22075/feqh.2018.15272.1652

حمیدرضا اسمعیلی؛ حمید ابهری؛ ابوالفضل دنکوب؛ مریم آقایی بجستانی