واکاوی جرم‌انگاری ارتداد

احمد فلاحی

دوره 5، شماره 9 ، آبان 1392، ، صفحه 109-136

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1906

چکیده
  در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرم‌انگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه‌ آنها رهنمون می‌شود. جرم‌انگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرف‌نظر از بحث تحریم ...  بیشتر

جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران

علی نحفی توانا؛ فهیم مصطفی زاده

دوره 5، شماره 8 ، مرداد 1392، ، صفحه 149-170

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1900

چکیده
  جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع ...  بیشتر