ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد

عباسعلی دارویی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 263-286

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14583.1570

چکیده
  تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این ...  بیشتر

واکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران

حسین سیمایی صراف؛ علی خراسانی

دوره 3، شماره 6 ، آبان 1391، ، صفحه 109-128

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1884

چکیده
  مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه‌ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه‌ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می‌آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده‌ی 149) راه حل آن به صورت مبهم ...  بیشتر