تأمّلی در جرم شناسی سبز؛ داشته ها و بایسته ها

علی رشیدی؛ مریم آقائی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم

دوره 15، شماره 33 ، اسفند 1402، ، صفحه 411-446

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.31534.3675

چکیده
  جرائم زیست محیطی که شامل هرگونه فعل زیانبار به محیط زیست شده و امروزه تحت عنوان «جرم شناسی سبز» از آن تعبیر می شود و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم داخلی و اسناد بین المللی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی - تحلیلی پیشینه تقنینی این جرائم، مبانی حقوقی جرم سبز و مهم تر از آن، چالش های مقابله با جرم سبز ...  بیشتر

رویارویی با بزهکاری مهاجران در سیاست کیفری ایران «داشته‌ها و بایسته‌ها»

فرانک محضری؛ بتول پاکزاد؛ حسن عالی پور؛ مجتبی فرحبخش

دوره 14، شماره 29 ، بهمن 1401، ، صفحه 277-314

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.29086.3454

چکیده
  بزهکاری مهاجران و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم گوناگون از جمله حقوق بر مبنای اصول بنیادین حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و مؤلّفه‌های خاصّ از حقوق داخلی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی تحلیلی رویکرد سیاست ‌های پاسخ‌ دهی جنایی در قبال جرایم مهاجران با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان ...  بیشتر