واکاوی فروش عین مورد شفعه توسّط مشتری از منظر فقه و حقوق

فاطمه کریمی؛ محمد صادق طباطبایی

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 257-284

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.19631.2318

چکیده
  بر اساس قانون مدنی، حقّ شفعه، مانع از تصرّفات مشتری در سهم خریداری شده نبوده و تصرّفات مشتری در مبیع صحیح است. با این وجود، ماده 816 قانون مدنی، اجرای این حقّ را موجب بطلان معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه دانسته است. با توجه به این که صحّت عقد در ابتدا و بطلان آن پس از اعمال حقّ شفعه، در حقوق ما امری استثنائی است لازم است حکم مذکور با بررسی ...  بیشتر

وضعیّت حقوقی عقد معلّق با تعهّد به ایجاد معلّقٌ علیه

سید حسن وحدتی شبیری؛ محمد مهدی حمیدی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 395-412

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14932.1598

چکیده
  در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ ...  بیشتر