جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی

محمد فلاح؛ عباس زراعت؛ جعفر یزدیان جعفری

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 225-256

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23962.2946

چکیده
  یکی از مواردی که باعث ایجاد مسئولیّت می گردد تسبیب است که تحت عنوان قاعده تسبیب در فقه و حقوق مطرح می باشد. این قاعده در جرایم و تخلّفات ساختمانی نیز مصداق پیدا می کند. گاهی این قاعده با دیگر قواعد در موضوع مورد بحث، تقابل پیدا می کند. پژوهش حاضر با موضوع قاعده تسبیب و رابطه آن با دیگر قواعد در جرایم ساختمانی به بررسی رابطه قاعده مذکور ...  بیشتر

مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالیِ ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395)

جلیل قنواتی؛ صابر علایی

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 283-306

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13273.1347

چکیده
  جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت ...  بیشتر