علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ فرزاد تنهائی

دوره 15، شماره 33 ، اسفند 1402، ، صفحه 97-126

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.27395.3279

چکیده
  علم به وقوع نتیجه به معنای آگاهی عرفی مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خویش، یکی از ارکان متشکّله عنصر معنوی در جرائم مقیّد محسوب می گردد. امری که در حقوق کیفری از آن به قصد غیر مستقیم یا  تبعی یاد می شود، در حالی که  نقش ماهوی و مستقلّ آن در عرض قصد نتیجه را نباید از نظر دور داشت. چنان که در مواردی ممکن است مرتکب عالم به وقوع نتیجه، فاقد ...  بیشتر