جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی

محمد فلاح؛ عباس زراعت؛ جعفر یزدیان جعفری

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 225-256

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23962.2946

چکیده
  یکی از مواردی که باعث ایجاد مسئولیّت می گردد تسبیب است که تحت عنوان قاعده تسبیب در فقه و حقوق مطرح می باشد. این قاعده در جرایم و تخلّفات ساختمانی نیز مصداق پیدا می کند. گاهی این قاعده با دیگر قواعد در موضوع مورد بحث، تقابل پیدا می کند. پژوهش حاضر با موضوع قاعده تسبیب و رابطه آن با دیگر قواعد در جرایم ساختمانی به بررسی رابطه قاعده مذکور ...  بیشتر

الگوی میانجی گری در دادرسیِ بزه دیده- بزهکارمحور در نظام حقوقی ایران و اسلام

سیروس افضلی؛ عباس زراعت؛ محسن شکرچی زاده

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 7-38

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.20968.2528

چکیده
  امروزه بهره­گیری از الگوی مشارکت بزه­دیده و بزهکار در فرایند دادرسی، به یک راهکار متداول در سیاست جنایی کشورها تبدیل شده که بسیار وسیع­تر از نگاه سنتی به ایشان در نظام ادله اثبات عمل می­کند؛ به دیگر سخن، مداخله و مشارکت صحیح طرفین جرم در فرایند دادرسی کیفری، با تتمیم مرحله اثباتی و تمرکز به مرحله ثبوتی، در راستای برآورده کردن ...  بیشتر