تأمّلی در جرم شناسی سبز؛ داشته ها و بایسته ها

علی رشیدی؛ مریم آقائی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم

دوره 15، شماره 33 ، اسفند 1402، ، صفحه 411-446

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.31534.3675

چکیده
  جرائم زیست محیطی که شامل هرگونه فعل زیانبار به محیط زیست شده و امروزه تحت عنوان «جرم شناسی سبز» از آن تعبیر می شود و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم داخلی و اسناد بین المللی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی - تحلیلی پیشینه تقنینی این جرائم، مبانی حقوقی جرم سبز و مهم تر از آن، چالش های مقابله با جرم سبز ...  بیشتر

واکاوی ابعاد جرم شناختی جرم سبز از منظر فقه امامیّه و اسناد بین الملل

علی رشیدی؛ مریم آقائی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم

دوره 14، شماره 28 ، مهر 1401، ، صفحه 103-130

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.24873.3064

چکیده
  جرم سبز به عمل دائمی یا موقّتی یا روندی گفته می شود که تأثیر منفی بر محیط زیست، سلامتی افراد یا منابع طبیعی دارد و هرگونه فعل زیان آور به محیط زیست اعمّ از طبیعی و انسانی محسوب می گردد. در دین اسلام در کنار فرامین عبادی، در زمینه بهداشت و لزوم محافظت از محیط زیست نیز تعلیمات فراوانی به چشم می خورد. گذشته از این که برخی نهادهای فقهی نظیر ...  بیشتر

تدابیر پیشگیری از جرائم سایبری با تأکید بر اقدامات پلیسی با رویکردی فقهی

سید جمال موسوی؛ محمد روحانی مقدم؛ مریم آقائی بجستانی

دوره 14، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 323-358

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.25612.3131

چکیده
  جرائم سایبری از جمله جرائمی است که مولود جامعه تکنولوژیک و مدرن می باشد و به همین دلیل، ابهامات زیادی در باب ماهیّت و پیشینه اینگونه جرائم از یک سو، و ویژگی های این جرائم و مرتکبان آنها از سوی دیگر وجود دارد. با عنایت به این ابهامات و نیز تفاوت های موجود بین جرائم سایبری و سایر جرائم، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری اقدامات پلیسی خاصّی ...  بیشتر