نویسنده = مهدی موحّدی محب
منع استمتاع از زوجه صغیره، به استناد مخصص لبّی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22075/feqh.2022.27714.3313

فاطمه منظمی؛ مهدی موحدی محب


بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو

دوره 12، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 137-164

10.22075/feqh.2019.15673.1710

حسن پورلطف اله؛ مهدی موحّدی محب؛ خسرو مؤمنی؛ احمد مرتاضی