وضعیّت و آثار حقوقی نقص امضاء در تنظیم اسناد

نادر پورارشد

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، ، صفحه 189-208

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.27605.3301

چکیده
    امضاء یک نوشته از نظر ماهوی، عمل حقوقی ارادی انشائی و یک طرفه است که اثربخشی آن علاوه بر اهلیّت صاحب امضاء، مستلزم دو شرط یعنی قصد فعل و نتیجه می باشد. از نظر شکلی نیز باید علامت انحصاری چرخش دست، اثر انگشت و یا مهر باشد. امضاء اگر کامل باشد موجب دو اثر حقوقی و قضایی می شود؛ به این نحو که اولاً، متضمّن اراده ظاهری در ایجاد عمل حقوقی ...  بیشتر

اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

نادر پورارشد؛ محمّد ریاحی

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1395، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1960

چکیده
  در فقه امامیه مشهور است که هر­کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر­کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، ...  بیشتر